托伦哥白尼大学VI手册(最新版).pdf

返回 相似 举报
托伦哥白尼大学VI手册(最新版).pdf_第1页
第1页 / 共124页
托伦哥白尼大学VI手册(最新版).pdf_第2页
第2页 / 共124页
托伦哥白尼大学VI手册(最新版).pdf_第3页
第3页 / 共124页
托伦哥白尼大学VI手册(最新版).pdf_第4页
第4页 / 共124页
托伦哥白尼大学VI手册(最新版).pdf_第5页
第5页 / 共124页
点击查看更多>>
资源描述:
UNIWERSYTET MIKOAJA KOPERNIKA W TORUNIU Ksiga Identyfikacji Wizualnej ver 1.4 | 04.2015 Spis treci System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA W TORUNIU Wstp Rys historyczny Wytyczne Inspiracja Idea Podsumowanie Funkcja Ksigi Identyfikacji Wizualnej Standaryzacja nazw i skrtw Logo UMK Logo Sygnet - konstrukcja Logo UMK w wersji poziomej Logo UMK w wersji pionowej Logo UMK akronim Pole ochronne znaku Minimalna wielko znaku Warianty kolorystyczne znaku Logo w wersji specjalnej Logo na tle Logo w wersji angielskiej poziom Logo w wersji angielskiej pion Logo akronim w wersji angielskiej Logo w innych wersjach jzykowych poziom Logo w innych wersjach jzykowych pion Typografia podstawowa Typografia uzupeniajca Kod kolorystyczny Barwy gwne UMK Barwy wydziaowe Barwy dodatkowe Znaki wydziaowe - konstrukcja poziom Znaki wydziaowe - konstrukcja pion Znaki wydziaowe PL poziom Znaki wydziaowe PL pion Znaki wydziaowe EN poziom Znaki wydziaowe EN pion Znaki wydziaowe akronimy poziom Znaki wydziaowe akronimy pion Znaki wydziaowe - pola ochronne Znaki wydziaowe - wielkoci minimalne Warianty kolorystyczne znakw wydziaowych Pozycjonowanie logo Co-branding Znaki innych jednostek Uniwersytetu Logotyp rocznicowy - konstrukcja Logotyp rocznicowy - pole ochronne i wielko min. Dodatkowe elementy graficzne ta i patterny Druki i dokumenty Wzr wizytwki oglnej UMK Wzr wizytwki imiennej PL/EN Wzr wizytwki rektorskiej PL/EN Wzr wizytwki wydziaowej imiennej PL/EN Wzr wizytwki niestandardowej Alternatywne rewersy wizytwek Wzr papieru A4 PL Wzr papieru A4 EN Wzr papieru rektorskiego A4 PL Wzr papieru rektorskiego A4 EN Wzr papieru wydziaowego A4 PL Wzr papieru wydziaowego A4 EN Alternatywne rewersy papierw A4 Wzr koperty C6 Wzr koperty DL Wzr koperty C5 Wzr koperty C4 Wzr koperty rektorskiej DL Wzr koperty wydziaowej C6 Wzr koperty wydziaowej DL Wzr papieru rocznicowego A4 Wzr koperty rocznicowej C6 Wzr koperty rocznicowej DL Wzr koperty rocznicowej C5 Wzr zaproszenia Wzr teczki na dokumenty A4 Wzr kartki korespondencyjnej PL/EN Wzr pyty CD/DVD Wzr dyplomu ukoczenia studiw Wzr dyplomu Convallaria Copernicana Konstrukcja prezentacji Powerpoint Slajd tytuowy prezentacji Powerpoint 43 Przykady slajdw prezentacji Powerpoint 43 Slajd tytuowy prezentacji Powerpoint 169 Przykady slajdw prezentacji Powerpoint 169 Przykady wykresw graficznych Stopka wiadomoci e-mail Konstrukcja nagwkw stron internetowych Materiay reklamowe Zasady konstrukcji layoutu - grid Ogoszenie prasowe - konstrukcja Ogoszenie prasowe - warianty Ogoszenie prasowe - logo bez panelu Ogoszenie prasowe wydziaowe Ogoszenie prasowe wydzialowe - logo bez panelu Ulotka DL Ulotka A5 Plakat Rollup Billboard Banner Materiay promocyjne Teczka promocyjna A4 Notes A5 Smycz Przybory do pisania Pami USB Torba papierowa T-shirt Kubek Czapka z daszkiem Parasol Piny Jojo Oznakowanie Flaga masztowa Wzr identyfikatora Tabliczki na drzwi Zestaw piktogramw Kierunkowskazy w budynkach Pylon Kierunkowskazy na terenie kampusu Mapy kampusu Samochody 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 6. 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 2.35 2.36 2.37 2.38 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 3.28 3.29 3.30 3.31 3.32 3.33 3.34 3.35 3.36 3.37 3.381. Wstp4 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA 1.1 Wstp Rys historyczny Znak gwny Twrc pierwszego goda Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w T oruniu by Jerzy Hoppen, wczesny docent Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, ktry w 1946 roku rozpocz prac na toruskim uniwersytecie. Artysta stworzy take projekty podstawowych insygniw uniwersyteckich tj. bera oraz acucha rektora, goda i acuchw czterech pierw- szych wydziaw Uczelni. Hoppenowska koncepcja goda opieraa si na wykorzysta- niu symbolu tellurium - przyrzdu obrazujcego ruch Ziemi dookoa Soca oraz Ksiyca dookoa Ziemi. Znak skada si z dwch nachodzcych na siebie okrgw, z czego wikszy z nich okala stylizowany symbol Soca, mniejszy za symbol Ziemi. Ikona pksiyca, zawieszona na mniej- szym okrgu, zamykaa graficzn ilustracj heliocentrycznej teorii patrona Uczelni. Pierwotnie znak wpisany by w pieczci z dominant ora biaego oraz inskrypcj po obwodzie okrgu w jzyku aciskim. W projektach i realizacjach bera oraz acucha rektorskiego, emblemat goda tellurium wystpuje samo- dzielnie w postaci reliefu lub medalionu. Od lat szedzie- sitych godo, jako symbol tellurium funkcjonuje bez ora, z nazw Uczelni wpisan na okrgu okalajcym Soce. Na przestrzeni kolejnych dziesicioleci godo przechodzio rne metamorfozy zwizane gwnie ze zmianami wizerunku Soca i okalajcej go aciskiej inskrypcji. Znaki wydziaowe Znaki pierwszych czterech wydziaw Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu Humanistycznego, Matematyczno-Przyrodniczego, Prawno-Ekonomicznego oraz Sztuk Piknych zostay graficznie opracowane przez prof. Jerzego Hoppena i maj wyranie historyczno-mitolo- giczny charakter. Na przestrzeni 70 lat istnienia Uczelni powstaway nowe wydziay i ich znaki. W chwili obecnej funkcjonuje 17 bardzo rnych ideowo i graficznie znakw wydziaowych, ktre zazwyczaj w dowolny sposb ustawiaj hierarchi w relacjach godo gwne a znaki wydziaowe. Poczenie Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu z Collegium Medicum doprowadzio dodatkowo do kolizji dwch odrbnych systemw znakw i kodw kolorystycznych. Podsumowanie Dotychczasowa komunikacja wizualna Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, pomimo e zawiera elementy cennych rozwiza graficznych, charakteryzuje si brakiem konsekwencji w uyciu znaku gwnego i brakiem spjnoci w budowie znakw wydziaowych. Wszystko to, w poczeniu ze skomplikowanym i prze- starzaym w kontekcie wspczesnej myli projektowej godem, negatywnie wpywa na wizerunek Uczelni, jako zorganizowanej caoci zorientowanej na postp i wytyczanie nowych cieek rozwoju.5 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA 1.2 Wstp Wytyczne Opracowanie nowego systemu identyfikacji, ktry upo- rzdkuje i uczytelni komunikacj wizualn Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, poprzez m.in. stworzenie uniwersalnego znaku gwnego Uczelni logo oraz spj- nych z jego ide graficzn znakw wydziaowych. Zbudowanie unikalnej, silnej, atrakcyjnej marki, ktrej konsekwentny, nowoczesny wizerunek, korespondujcy z zaoeniami strategicznymi Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, bdzie godnie reprezentowa tradycyjne wartoci Uczelni w kraju i za granic.6 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA Gwn inspiracj dla y nowego znaku jest odrczny rysunek Mikoaja Kopernika przedstawiajcy symbol Soca jako koo z kropk w rodku. Ikona zajmuje centralne miejsce na ilustracji ukadu planet, zamieszczonej w dziele pt. De revolutionibus orbium coelestium O obrotach sfer niebieskich z 1543 roku. Astronomiczny symbol Soca kko z kropk, od czasu pnego renesansu pojawia si w rnych publikacjach o charakterze naukowym. Jego powszechno moe tumaczy prostota znaku oraz bogactwo znaczeniowe koa, jako ksztatu doskonaego, symbolu kosmicznego porzdku, wiecznoci, cyklicznoci i czasu w ogle. Soce, jako rdo energii i mocy yciowej niesie ze sob take skojarzenia z takimi wartociami jak rozwj, prawda, mdro i wynalazczo. To symbol intelektu, wiedzy i mocy twrczej. Wszystkie symboliczne wartoci zawarte w uniwersalnie prostym nowym znaku Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, przekadaj si na cigy praktyczny ruch wok problemw skoncentrowanych na twrczych badaniach naukowych, nowoczesnej dydaktyce i wychowywaniu. Znak ma ideowe zwizki z patronem Uniwersytetu Mikoajem Kopernikiem, a jednoczenie jest nowatorskim znakiem dla nowoczesnej Uczelni, ktra obchodzi bdzie w roku 2015 swj jubileusz 70-lecia. 1.3 Wstp Inspiracja7 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA Konstrukcja znaku opiera si na wewntrznej, geometry- cznej wspzalenoci trzech okrgw o rnej rednicy. Najwiksze, granatowe koo jest symbolem przestrzeni kosmicznej, rednie te to symbol Soca, a najmniejsze to symbol Ziemi krccej si wok Soca. W swej czci zewntrznej due koo podzielone jest konstrukcyjnie na 18 sektorw miejsca na zewntrznym obwodzie duego koa, ktre ukazuj fazy przebiegu jako procesu cigego i powtarzalnego. Poszczeglne sektory s lokacj okrelonych wydziaw Uczelni z oznaczeniem ich zmiennej wydziaowej kolorystyki i wydziaowym logotypem. Kod kolorystyczny obejmuje 8 barw. Dwie z nich s nadrzdnymi, gwnymi barwami UMK, pozostae 6 kolorw oznacza 6 obszarw wiedzy, w ramach ktrych umieszczone s wydziay reprezentujce odmienne dyscypliny naukowe i artystyczne. Cay zestaw znakw tworzy konsekwentny system, wolny od dodatkowych symboli i treci konkurencyjnych dla znaku gwnego. Ilustrujc ruch Ziemi wok Soca, umoliwia wprowadzanie nowych jednostek wydziaowych bez szkody dla znaku gwnego. Dodatkowo w prezenta- cjach wykorzystujcych nowe media, moe funkcjonowa jako ruchoma a graficzna animacja. 1.4 Wstp Idea8 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA System oparty na minimalistycznej ie, bazujcy na nowoczesnym designie i szczegowo okrelonym kodzie kolorystycznym, uspjnia komunikacj wizualn, kreujc tym samym wizerunek Uczelni jako uniwersum” zorganizowanego wok szeroko pojtej wiedzy i postpu. Nowe logo Uniwersytetu jest naturalnym nastpc dotych- czasowego znaku UMK w sferze plastycznej i ikonograficz- nej, ale te jego kontynuatorem w zakresie niesionych idei i treci. Zabieg wpisania znakw wydziaw w orbit” znaku gwnego nie tylko tworzy przestrze dla jednostek toruskiego uniwersytetu, ale dosownie wprawia w ruch wspczesn wizj heliocentrycznej idei kopernikaskiej. 1.5 Wstp Podsumowanie9 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA 1.6 Wstp Funkcja Ksigi Identyfikacji Wizualnej Ksiga Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu stanowi zbir wzorcw podstawowych elementw systemu komunikacji wizualnej oraz regu dotyczcych ich konstrukcji i stosowania. Szczegowe wytyczne dotyczce znaku gwnego Uczelni logo, podporzdkowanych mu znakw wydziaowych logo, logotypw, liternictwa i kodu kolorystycznego na rnych polach eksploatacji komunikacja wewntrzna i zewntrzna s obowi- zujce dla jednostek wewntrznych Uczelni oraz dla instytucji i podmiotw z ni wsppracujcych. Zaoenia systemu wizualnego maj na celu stworzenie spjnego wizerunku Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu, budujc tym samym wiadomo stabilnej, wiarygodnej i nowoczesnej marki. Dla dobra wizerunku Uczelni wane jest zachowanie jed- nolitych standardw komunikacji, co wie si z konsekwentnym stosowaniem wszystkich zawartych w opracowaniu wytycznych projektowych. Uwaga wzory logo, wszystkich szablonw i elementw graficznych naley udostpnia w postaci zapisu elektronicznego.10 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA 1.7 Wstp Standaryzacja nazw i skrtw Nazwa oficjalnaOficjaln nazw Uczelni wyznacza Statut Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu”. Prawidowa a Uniwersytet Mikoaja Kopernika w Toruniu Dopuszczalna a Uniwersytet Mikoaja Kopernika Niewaciwa a Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu Uniwersytet M.K. w Toruniu Uniwersytet im. Mikoaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu Uniwersytet im. M. K. w Toruniu Nazwa Uniwersytetu w jzyku angielskim Nicolaus Copernicus University in Toru Nazwa Uniwersytetu w jzyku niemieckim Nikolaus Kopernikus Universitt in ToruNazwa Uniwersytetu w jzyku francuskim LUniversit Nicolas Copernic de ToruNazwa Uniwersytetu w jzyku hiszpaskim Universidad Nicols Coprnico en ToruNazwa Uniwersytetu w jzyku portugalskim Universit Nicol Copernico di Toru Skrty akronimyOficjalny skrt nazwy Uczelni wyznacza Statut Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu”. Skrty nazwy uywane s tylko w jzykach polskim i angiel- skim, pozostae warianty skrtw nazwy Uniwersytetu w jzyku niemieckim, francuskim, hiszpaskim i portugalskim s zabronione. Prawidowa a UMK Prawidowa a skrtu w jzyku angielskim NCU Zasady uycia skrtu Uycie akronimu w tekstach cigych musi by poprzedzone zastosowaniem penej oficjalnej nazwy Uczelni.Na Uczelni obowizuj te oficjalne skrty nazw poszcze- glnych wydziaw tj. WBiO, WCh, WFarm Wydzia Farmaceutyczny, WF, WFAiIS, WH, WL, WMiI, WNEiZ, WNH, WNoZ, WNoZi Wydzia Nauk o Ziemi, WNP, WPiSM, WPiA, WSzP, WT. 2. Logo UMK12 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA 2.1 Logo UMK Logo Najwaniejszym elementem systemu identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Mikoaja Kopernika w Toruniu jest logo. Skada si ono z graficznego znaku sygnet oraz logotypu z pen nazw uczelni. Elementy te s nierozczne, a ich proporcje, kolorystyka i ukad cile okrelone. Jakiekolwiek zmiany w ie i kolorystyce logo s niedopuszczalne. sygnet13 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA 2.2 Logo UMK Sygnet - konstrukcja Sygnet jest gwnym znakiem graficznym systemu identyfikacji wizualnej i wchodzi w skad logo UMK.14 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA 2.3 Logo UMK Logo UMK w wersji poziomej Schemat konstrukcji logo w wersji poziomej przedstawia dokadne proporcje i zalenoci konstrukcyjne midzy sygnetem a logotypem ukad asymetryczny. Logotyp cz liternicza znaku jest nieod- czn czci logo. Skada si ze zoonej w trzech wersach penej nazwy Uczelni. Niedopuszczalne s jakiekolwiek zmiany w obrbie konstrukcji logo. Jego elementy s nierozczne, a ich pro- porcje i ukad s cile okrelone. Uycie priorytetowe.15 System Identyfikacji Wizualnej UNIWERSYTETU MIKOAJA KOPERNIKA 2.4 Logo UMK Logo UMK w wersji pionowej Schemat konstrukcji logo w wersji pionowej przedstawia dokadne proporcje i zalenoci konstrukcyjne midzy sygnetem a logotypem ukad symetryczny. Logotyp cz liternicza znaku jest nieod- czn czci logo. Skada si ze zoonej w trzech wersach penej nazwy Uczelni. Niedopuszczalne s jakiekolwiek zmiany w obrbie konstrukcji logo. Jego elementy s nierozczn
展开阅读全文

最新标签

copyright@2015-2019 知海文库信息技术咨询

网站备案号:冀ICP备18037993号-1

知海文库交流群:QQ群:812468598